Algemene Voorwaarden YOGAPLAZA NEDERLAND

Elke cursist is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 • De cursist neemt deel aan de lessen vanaf de afgesproken aanvangsdatum voor onbepaalde tijd. Wanneer de cursist zich aanmeldt na eerst een proefles te hebben gevolgd, dan is de ingangsdatum altijd de eerste les volgend op de proefles.
 • Indien de cursist het lidmaatschap wil beëindigen geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. Opzegging dient altijd per email te gebeuren bij het secretariaat.
 • Het lesgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website. Dit bedrag geldt per kalendermaand, ongeacht hoeveel lessen in deze maand plaatsvinden. Bij zwangerschapsyoga ontvangt de cursist een faktuur thuis.
 • De betaling van het lesgeld vindt plaats rond het einde van de maand per automatische incasso.
 • Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid, (ziekte of vakantie) van de cursist is in geen enkel geval mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Uiteraard bij een lichamelijk letsel waardoor er echt niet kan worden deelgenomen door de cursist stopt hetlesgeld
 • Het is mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de overige lesuren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De in te halen les dient te zijn afgemeld bij het secretariaat. De in te halen lessen vervallen wanneer de cursist het lidmaatschap heeft opgezegd.
 • Tijdens vakanties, kan de yogastudio is gesloten zijn.
 • In principe vervallen op feestdagen en op de aangegeven vakanties de lessen.
 • Elke cursist is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt.
 • Yogaplaza zal alle cursisten steeds per email of WhatsApp op de hoogte houden van alle voor de cursist belangrijke zaken om te weten. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste email adres en telefoonnummer.
 • Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels. Roken en het aan laten staan van de mobiele telefoon tijdens de les is niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan schoenen mee te nemen in de yogazaal ivm hygiëne.
 • Het is niet toegestaan de auto te parkeren op het terrein van de Delftsestraatweg 280. Het is de cursist ook niet toegestaan zich op andere plekken te begeven dan de entrée van het terrein van nummer 280 en de weg naar de voordeur van de yogastudio.
 • Yogaplaza is niet verantwoordelijk voor gestolen kleding of tassen met of zonder inhoud.
 • Yogaplaza behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
 • Yogaplaza en de eigenaar van het pand en perceel Louis van der Meijden, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele lichamelijke schade of opgelopen letsel van de cursist (volwassenen of kind), ongeboren kind, voor-, in of na de yogales en in of rondom de yogastudio.
 • Deelname aan de les en de handtekening op het inschrijfformulier geven tesamen aan dat de cursist akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 • Bij de zwangerschapsyoga geeft men aan akkoord te zijn met deze voorwaarden bij deelname aan de eerste les.
Deze versie van de Algemene Voorwaarden vervangt alle voorgaande.